Hils på våre kandidater!

De ti kandidatene øverst på fylkeslista er blitt bedt om å presentere seg selv og svare på tre spørsmål om hvem de er og hvilke visjoner de har for å farge fylkestinget grønt!

PS: Resten av presentasjonene kommer fortløpende!

12. august, 2015

Torfinn Ingeborgrud, førstekandidat

Jeg er 59 år, gift og barn til tre. Jeg er nå lærer på universitetet, men har jobbet med ulike ting som landbruk (er agronom) og film/videoproduksjon. Har engasjert meg som frivillig i barnefotball og korps. Engasjerte meg i Miljøpartiet De Grønne i 2011, klimasaken er for meg aller viktigste sak. For å bidra personlig har jeg gått over til sykkel og tog i stedet for bil og fly, dette er en ny livsstil som jeg trives svært godt i. Jeg er i bystyret i Stavanger, ble valgt inn som første representant fra MDG.

Av politiske saker er jeg opptatt av klima og miljø, og dermed transport, energi og arealbruk/matproduksjon. Jeg er også opptatt av oppvekst (barnehage) og det å skape gode nabolag og gode oppvekstmiljøer.

Rogaland står overfor store utfordringer og vi politikere må legge til rette for nye næringer basert på fornybar energi og lokale råvarer. Vi må ha som mål å bli best i landet mht utslipp og det fylket som går foran mht moderne klimasmart samferdsel, her tenker jeg på utbredelse av elbiler, nullutslipps drosjer og utslippsfrie busser og ferger. Vi bør også bli best i landet i å verne matjord.

Marianne Sol Levinsen, andrekandidat

Jeg vokste opp på landet der vi lærte å bruke og ta vare på naturen både i sjø og til lands. Jeg er så heldig å ha tre flotte barn og en varm familie.

For meg er familie og barns oppvekst og dyrevern viktig.

Ønsker å bidra til at fokus på kvalitet i folkehelsespørsmål, samt at trygge rammer blir satt. Ønsker også at det må bli mer varme og medmenneskelighet i politikken

Tredjekandidat, Bjørn-Erik Davidsen

Bjørn-Erik er utdannet lærer og driver for tiden et firma som jobber med vedlikehold av bygg og eiendom. Av politiske saker er han opptatt av klimasmarte ny løsninger og en helhetlig tenkning ved arealplanlegging.
Jeg vil jobbe for å gjøre næringslivet grønnere og finne langsiktige og klimasmarte løsninger.

Fjerdekandidat, Heidi Westin Eikje

Jeg er 26 år og har vokst opp på en gård i Tysvær kommune. Jeg er talsperson for Miljøpartiet De Grønne Tysvær, studerer administrasjon og organisasjonsvitenskap og har en bachelor i miljø- og ressursfag fra Universitetet i Bergen.

Jeg er spesielt engasjert i det grønne skiftet, landbruk, bruk og kast-problematikken og forurensing.

Jeg ønsker å bidra til at det tas mer hensyn til det biologiske mangfoldet ved fylkeskommunale avgjørelser, at forurensing i tettbygde områder kommer ned på et helsemessig akseptabelt nivå og å hindre unødig nedbygging av matjord.

Femtekandidat, Ingvald Erga

Sjettekandidat, Michelle Helmersen Flagstad

Jeg er 22år, kommer fra Kristiansand og flyttet til Stavanger for å studerere dans og pedagogikk ved UiS.

Jeg er opptatt av kultur, opplevelser og et bærekraftig samfunn. Jeg ønsker at Rogaland skal være klimavennlig, grønt og kulturrikt fylke med fokus på livskvalitet.

Jeg ønsker at de unges stemmer skal bli hørt også i fylkespolitikken. Jeg vil arbeide for fremtiders generasjoner gjennom å tilrettelegge for nye grønne næringer, miljøvennlig samferdsel og en medmenneskelig skole.

Sjuendekandidat, Nicolas Kolnes-Cassis

Åttendekandidat, Halldis Furre

Eg er 48 år, bur i Egersund, er gift og har 3 gutar. Eg er lærar i ungdomsskulen. Interessert i samfunnsspørsmål, film og fotball. Er engasjert alt som har med miljø å gjere, både på internasjonalt, nasjonalt, lokalt og hos oss som enkeltpersonar. Kanskje mest dette med forbruk, at me og politikarane må gjera nokre tøffe val og prioritere annleis. På fylkestinget vil eg følgje MDG sitt progam og prøve å sørge for at Rogaland blir eit grønare fylke på mange plan. Eit fylke der me - både menneske og dyr - har det godt utan stor oljeutvinning og privat forbruk!

Niendekandidat, Heine Vihovde Vestvik

Jeg er 39 år, og jobber på Solstrand barnevernsenter i Kopervik. Jeg er gift og har 4 barn. Jeg er barnevernspedagog og forfatter, og er spesielt opptatt av barn og unges hverdag. Jeg ønsker at de skal ha mange naturopplevelser i oppveksten, og lære seg å ta vare på den. Jeg tror miljøsaken blir den viktigste politiske saken i fremtiden, ved siden av sosial rettferdighet. Jeg er opptatt av å få til mest mulig miljøpolitikk i fylket, blant annet som fag i den videregående skole, og at fylket bidrar med å tilrettelegge for naturopplevelser for alle. Det er mange muligheter for dette i fylkespolitikken.

Tiendekandidat, Guro Halvorsen Time

Eg er 35 år. Tobarnsmor og samboer. Bur på Bryne. Oppteken av tilrettelegging for lågare forbruk. Utvikling av og overgang til grønn teknologi. Matkvalitet og bevissthet rundt viktigheten av dette. På fylkestinget ønsker eg å bidra til å snu oljefylket om til ein region i forkant av utviklinga. Benytte dei viktigaste ressursane våre til å gjere fylket til ein leiande region innen grønn teknologi og skaparkraft.

For alle våre 50 kandidater til fylkestinget, trykk her