Vedtekter

Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne Rogaland

Sist oppdatert etter årsmøtevedtak av 12. mars 2023

 

§1 Stiftelse og grunnlag

Miljøpartiet De Grønne i Rogaland er stiftet i 22.05.1989. Fylkeslaget er en del av Miljøpartiet De Grønne og bygger på partiets prinsipprogram og vedtekter.

 

§2 Formål

MDG Rogaland har som formål å fremme Miljøpartiet De Grønnes politikk i Rogaland, blant annet ved å søke representasjon i lokale folkevalgte organ. Fylkeslaget skal fremme lokal og regional politikk til partiets sentrale organer.

 

§3 Medlemskap, stemmerett og valgbarhet

Medlemskap, stemmerett og valgbarhet i fylkeslagets møter og organer følger av §4 og §5 hovedvedtektene.

 

§4 Årsmøtet

a) Årsmøtet er fylkeslagets høyeste organ. Ordinært årsmøte holdes hvert år senest seks uker før åpningen av det ordinære landsmøtet i Miljøpartiet De Grønne. Styret skal sende melding om dato for årsmøtet til medlemmene med minst fire ukers varsel og endelig innkalling med saksliste og saksdokumenter senest to uker før møtet.

b) Årsmøtet skal behandle følgende saker: Årsmelding, regnskap, budsjett og valg.

c) Årsmøtet fatter vedtak med simpelt flertall, unntatt ved forslag om vedtektsendringer (jfr §8).

d) Årsmøtet velger en valgkomitè på minst 3 medlemmer inkludert leder etter innstilling fra styret. Fungerende styremedlemmer kan ikke sitte i valgkomiteen dersom laget har over 20 medlemmer. Dersom det oppstår frafall i valgkomiteen etter årsmøtet, skal styret utnevne nye medlemmer. Valgkomiteen har ansvar for å innstille på valg av styre, styrets leder, nestleder, representanter til landsstyret (jfr §4g), delegater og delegasjonsleder til landsmøtet (LM) (jfr §4h), og evt. nominasjons- og programkomitè, samt ledere til disse, til neste årsmøte. Innstillingen skal følge med sakspapirene til årsmøtet.

e) Året før Stortingsvalg velger årsmøtet en nominasjonskomitè på minst 3 medlemmer inkludert leder som velges ved særskilt valg, og to varamedlemmer etter innstilling fra valgkomiteen. Nominasjonskomiteen har ansvar for å utarbeide og innstille på valgliste etter valglovens krav og landsstyrets retningslinjer. Årsmøtet bestemmer konkrete prosedyrer og tidsfrister for komiteen, eller delegerer dette til styret. Valglisten vedtas av nominasjonsmøtet, som holdes etter at valgprogrammet er vedtatt (jfr §4f).

f) Året før lokalvalg velger årsmøtet en programkomitè på minst 3 medlemmer inkludert leder som velges ved særskilt valg, og to varamedlemmer etter innstilling fra valgkomiteen. Programkomiteen har ansvar for å utarbeide og innstille på lokalt valgprogram. Årsmøtet bestemmer konkrete prosedyrer og tidsfrister for komiteen, eller delegerer dette til styret. Programmet vedtas på årsmøtet i lokalvalgsåret.

g) Åsmøtet velger fylkeslagets to representanter av ulikt kjønn og to personlige vararepresentanter av samme kjønn til landsstyret (LS) etter innstilling fra valgkomiteen. Dersom både fast representant og dennes personlige vara flytter fra fylket eller av andre grunner ikke kan utføre vervene, skal nye representanter oppnevnes av styret.

h) Årsmøtet skal velge representanter til partiets landsmøte (LM) etter innstilling fra
valgkomiteen.
 

Representantene velges ut fra en målsetting om å sette sammen en bred, motivert, og helhetlig representasjon i delegasjonen til LM basert på følgende kriterier:

1. kjønn
2. kunnskap/erfaring
3. geografisk spredning
4. alder

I tillegg til fylkets representanter velges to vara i nummerert rekkefølge. Varaene blir automatisk observatører. Årsmøtet kan delegere til fylkesstyret å supplere antallet representanter/ vararepresentanter eller observatører etter behov.

i) Årsmøtet holdes i Nord-fylket minst hvert tredje år.

 

§5 Styret

a) Styret i MDG Rogaland er lagets høyeste organ mellom årsmøtene, og står ansvarlig overfor årsmøtet når det gjelder alt arbeid og alle aktiviteter i laget, om ikke annet er bestemt av tidligere årsmøte. Styret plikter å legge fram årsmelding og regnskap for årsmøtet, føre protokoll over egne møter og sørge for forsvarlig arkivering av regnskap, årsmeldinger og protokoller. Styret tilgjengeliggjør relevante vedtak for medlemmene på en hensiktsmessig måte. Styret plikter å følge opp krav fra offentlige myndigheter.

b) Styret skal bestå av minst tre medlemmer, fortrinnsvis fem, inkludert leder og nestleder eller talspersoner som velges ved særskilt valg, sekretær og kasserer/økonomiansvarlig. Styret bør ha varamedlemmer, fortrinnsvis tre, som velges i nummerert rekkefølge.

c) Leder for fylkestingsgruppa bør som hovedregel møte i styret, med tale og forslagsrett, men uten stemmerett med mindre hen også er ordinært styremedlem.

d) Styreleder og kasserer velges for to år om gangen og slik at vervene er på valg hvert sitt år. Styremedlemmene velges for ett år om gangen.

e) Styret og alle komiteer skal så langt som mulig bestå av maksimalt 60 % av ett kjønn og ha god geografisk og aldersmessig fordeling. Dersom sideorganisasjoner er etablert i kommunen/fylket, skal disse være representert. GU har en åpen plass i fylkesstyret og oppnevner selv en representant til denne.

f) Styret er vedtaksdyktig når mer enn halvparten av medlemmene eller innkalte varamedlemmer er tilstede, og uansett ikke ved mindre enn 3 personer. Ved stemmelikhet vil styreleders stemmegivning avgjøre saken.

g) Dersom leder fratrer mer enn tre måneder før funksjonstidens utløp rykker nestleder opp for resten av perioden. Dersom en av to talspersoner fratrer, fungerer den andre alene ut perioden. Dersom ett eller flere andre styremedlemmer fratrer mer enn tre måneder før funksjonstidens utløp, og dette medfører at styret blir stående med færre enn tre medlemmer uten at plassene kan fylles ved at varamedlemmer rykker opp, skal det holdes ekstraordinært årsmøte for å foreta suppleringsvalg.

h) Fylkeslaget forpliktes ved underskrift av leder og ett annet medlem av styret.

 

§6 Ansvar for lokallag

a) Fylkesstyret skal etter beste evne bistå lokallag i fylket i deres arbeid, når lokallag uttrykker ønske om slik bistand. Lokallag har som hovedregel ikke rett til økonomiske bidrag fra fylkeslaget, men i forbindelse med valgkamp kan det åpnes for å bevilge mindre beløp.

b) Fylkesstyret skal gi alle lokallag i fylket fullgod og løpende informasjon om egne vedtak og om aktiviteter fylkeslaget tar initiativ til eller deltar i.

c) Det påhviler Miljøpartiet De Grønne å sørge for at fylkesstyret til enhver til har tilgang til registeret over medlemmer i fylket, men det påhviler også fylkesstyret å holde seg oppdatert om medlemsutviklingen i kommunene. Fylkesstyret skal arbeide for at det blir etablert lokallag av Miljøpartiet De Grønne i kommuner der medlemstallet gir grunnlag for dette.

 

§7 Tolkning av vedtektene

Oppstår det uenighet om tolkningen av disse vedtektene kan spørsmålet vises til partiets kontrollkomité, hvis avgjørelse er endelig.

 

§8 Endring av vedtektene

Forslag om endring av disse vedtektene kan bare behandles av ordinært årsmøte og må følge med innkallingen til dette. Endring av vedtektene krever et flertall på 2/3 av de avgitte stemmene på årsmøtet. Vedtektsendringer trer i kraft straks.

 

§9 Oppløsning

Fylkeslaget kan bare oppløses på ett av følgende vilkår:

– at det er færre enn tre medlemmer som ønsker å videreføre det

– at de medlemmene som ønsker å videreføre det ikke er i stand til å oppfylle de kravene som stilles til fylkeslag i partiets vedtekter

– at Miljøpartiet De Grønne oppløses, eller

– at det skjer endringer i fylkesstrukturen som gjør deling av fylkeslaget eller sammenslutning med andre naturlig.

Ved oppløsning tilfaller fylkeslagets midler nærmeste overordnede nivå i Miljøpartiet de Grønne, eller ved oppløsning av partiet den organisasjon som overtar partiets midler. Ved sammenslutning med andre lag tilfaller midlene det sammensluttede laget. Ved deling av lag tilfaller midlene de nye lagene etter årsmøtets vedtak, ved manglende vedtak vil landsstyret avgjøre fordelingen av midler.