Vedtekter

Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne Rogaland

20. september, 2016

 

 

Oppdatert etter årsmøtet 2016

 • 1 Stiftelse og grunnlag

Miljøpartiet De Grønne i Rogaland er stiftet i 1987. Fylkeslaget er en del av Miljøpartiet De Grønne og bygger på partiets prinsipprogram og vedtekter.

 

 • 2 Formål

MDG Rogaland har som formål å fremme Miljøpartiet De Grønnes politikk i Rogaland, blant annet ved å søke representasjon i lokale folkevalgte organ.

 

 • 3 Medlemskap, stemmerett og valgbarhet

Medlemskap, stemmerett og valgbarhet i Miljøpartiet De Grønne Rogaland følger av §4 i hovedvedtektene. I tillegg må man ha folkeregistrert adresse i Rogaland. Slike medlemmer som med landsstyrets samtykke har valgt å tilhøre annet lokal/fylkeslag kommer til fradrag, og medlemmer som med tilsvarende samtykke har valgt motsatt endring av tilhørighet kommer i tillegg.

 

 • 4 Vedtekter og norsk regelverk

Disse vedtektene skal være tilgjengelige for medlemmene på nettet. Fravik fra vedtektene kan bare godkjennes mellom årsmøtene av et enstemmig fylkesstyre. Fravik skal omtales i årsmeldingen

 

 • 5 Årsmøtet
 1. Årsmøtet er fylkeslagets høyeste organ. Ordinært årsmøte holdes hvert år seinest seks uker før åpningen av det ordinære landsmøtet i Miljøpartiet De Grønne. Styret skal sende melding om dato for årsmøtet til medlemmene med minst fire ukers varsel og endelig innkalling med saksliste og saksdokumenter seinest to uker før møtet.
 2. Årsmøtet skal behandle følgende saker: Årsmelding, regnskap, budsjett og valg. Andre saker kan behandles dersom de er nevnt i innkallingen eller hvis de er av hastekarakter og et flertall av de stemmeberettigede på årsmøtet aksepterer å behandle dem.
 3. Årsmøtet fatter vedtak med simpelt flertall, unntatt ved forslag om vedtektsendringer (jfr. §8)
 4. Årsmøtet velger en valgkomitè på minst 3 medlemmer etter innstilling fra styret. Fungerende styremedlemmer kan ikke sitte i valgkomiteen, forutsatt at fylkeslaget har over 20 medlemmer. Valgkomiteen har ansvar for å innstille på valg av styre og evt. nominasjons- og programkomite til neste årsmøte. Innstillingen skal følge med sakspapirene til årsmøtet.
 5. Året før valgår velger årsmøtet en nominasjonskomite på minst tre medlemmer, etter innstilling fra valgkomiteen. Nominasjonskomiteen har ansvar for å utarbeide og innstille på valgliste etter valglovens krav og landsstyrets retningslinjer. Årsmøtet bestemmer konkrete prosedyrer og tidsfrister for komiteen, eller delegerer dette til styret. Valglisten vedtas av nominasjonsmøtet, som holdes etter at valgprogrammet er vedtatt.
 6. Året før lokalvalgår velger årsmøtet en programkomite på minst 3 medlemmer, etter innstilling fra valgkomiteen. Programkomiteen har ansvar for å utarbeide og innstille på lokalt valgprogram. Årsmøtet bestemmer konkrete prosedyrer og tidsfrister for komiteen, eller delegerer dette til styret. Programmet vedtas på årsmøtet i lokalvalgåret.
 7. Styret og alle komiteer skal så langt som mulig bestå av minst 40% av hvert kjønn og ha god geografisk og aldersmessig fordeling. Dersom sideorganisasjoner er etablert i kommunen/fylket skal disse være representert.
 8. Når forholdene krever det kan styret innkalle til ekstraordinært årsmøte med to ukers varsel. Når det kreves av minst 1/4 av medlemmene, eller av minst tre medlemmer dersom dette utgjør mer enn 1/4 av medlemmene, skal styret kalle inn til ekstraordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte behandler bare de sakene som er nevnt i innkallingen.

 

 • 6 Styret

 

 1. Styret i MDG Rogaland er lagets høyeste organ mellom årsmøtene, og står ansvarlig overfor årsmøtet når det gjelder alt arbeid og alle aktiviteter i lokal-/fylkeslaget, om ikke annet er bestemt av tidligere årsmøte. Styret plikter å legge fram årsmelding og regnskap for årsmøtet, føre protokoll over egne møter og sørge for forsvarlig arkivering av regnskap, årsmeldinger og protokoller.
 2. Styret består av minst fem medlemmer, inkludert leder og nestleder eller talspersoner som velges ved særskilt valg. Tre varamedlemmer velges i nummerert rekkefølge. Ved leders frafall fungerer nestleder som leder.
 3. Leder for fylkestingsgruppa bør som hovedregel møte i styret, uten stemmerett med mindre han/hun også er ordinært styremedlem
 4. Styret er vedtaksdyktig når mer enn halvparten av medlemmene eller innkalte varamedlemmer er til stede, og uansett ikke ved mindre enn tre personer.
 5. Dersom ett eller flere styremedlemmer fratrer mer enn tre måneder før funksjonstidens utløp, og dette medfører at styret blir stående med færre enn tre medlemmer uten at plassene kan fylles ved at varamedlemmer rykker opp, skal det holdes ekstraordinært årsmøte for å foreta suppleringsvalg.
 6. Fylkeslaget forpliktes ved underskrift av leder og ett annet medlem av styret

 

 • 7 Særskilte vedtekter for fylkeslaget

 

 1. Fylkesstyret skal gi alle lokallag i fylket fullgod og løpende informasjon om egne vedtak og om aktiviteter fylkeslaget tar initiativ til eller deltar i.
 2. Fylkesstyret skal etter beste evne bistå lokallag i fylket i deres arbeid, når lokallag uttrykker ønske om slik bistand. Lokallag har ikke krav på økonomiske bidrag fra fylkeslaget.
 3. Det påhviler Miljøpartiet De Grønne å sørge for at fylkesstyret til enhver tid har tilgang til registeret over medlemmer i fylket, men det påhviler også fylkesstyret å holde seg oppdatert om medlemsutviklingen i kommunene. Fylkesstyret skal arbeide for at det blir etablert lokallag av Miljøpartiet De Grønne i kommuner der medlemstallet gir grunnlag for dette. Styret skal påse at lokallaget etableres i samsvar med partiets retningslinjer for etablering av lokallag og registreres i Partiportalen og eventuelt i Brønnøysundregisteret.
 4. Fylkesårsmøtet skal velge representanter til partiets landsmøte. Årsmøtet kan delegere til fylkesstyret å supplere antallet representanter/vararepresentanter etter behov.
 5. Årsmøtet velger fylkeslagets representant og vararepresentant til landsstyret etter innstilling fra valgkomiteen. Dersom begge flytter fra fylket eller av andre grunner ikke kan utføre vervene, skal det avholdes ekstraordinært årsmøte for å velge nye representanter.

 

 • 8 Tolkning av vedtektene

Oppstår det uenighet om tolkningen av disse vedtektene kan spørsmålet vises til partiets kontrollkomité, hvis avgjørelse er endelig.

 

 • 9 Endring av vedtektene

Forslag om endring av disse vedtektene kan bare behandles av ordinært årsmøte og må følge med innkallingen til dette. Endring av vedtektene krever et flertall på 2/3 av de avgitte stemmene på årsmøtet. Vedtektsendringer trer i kraft straks.

 

 • 10 Komiteer

 

 1. Generelle krav til innstillinger på styre/komiteer
  1. Tilnærmet lik kjønnsfordeling
  2. God aldersmessig fordeling
  3. Best mulig geografisk fordeling: Haugaland, Ryfylke, Nord- og Sør-Jæren, Dalane
  4. Grønn Ungdom skal være representert
  5. Tre av styrets medlemmer og to av varamedlemmene velges for to år av gangen for å sikre kontinuitet i styret
  6. Ingen komite kan innstille kandidater som skal erstatte medlemmer av egen komite

2. Valgkomiteen har ansvar for å innstille på valg av fylkesstyre til neste årsmøte (hvert år), programkomite (når dette er aktuelt), nominasjonskomite (hvert annet år), og revisor (når dette er aktuelt), til neste årsmøte. Styremedlemmer kan ikke sitte i valgkomiteen.

3. Ikke valgbar til styreleder er de som fra før innehar to eller flere toppverv. Som toppverv regnes:

 1. Nominert listetopp med stemmetillegg
 2. Partiets representant på Stortinget
 3. Partiets representant på fylkestinget
 4. Partiets representant i kommunestyre
 5. Leder av komite:
  1. Nominasjonskomite
  2. Valgkomite
  3. Programkomite

4. Det velges ekstern autorisert revisor eller intern revisor med bestått høgskoleeksamen innen økonomi og administrasjon. Valgt revisor som er medlem i fylkeslaget kan ikke inneha andre verv i fylkeslaget.

 

 • 11 Oppløsning

 

Lokal-/fylkeslaget kan bare oppløses på ett av følgende vilkår:

– at det er færre enn tre medlemmer som ønsker å videreføre det
– at de medlemmene som ønsker å videreføre det ikke er i stand til å oppfylle de kravene som stilles til lokal-/ fylkeslag i partiets vedtekter
– at Miljøpartiet De Grønne oppløses, eller
– at det skjer endringer i kommune(fylkes-)strukturen som gjør deling av lokal-/fylkeslaget eller sammenslutning med andre naturlig.

 

Ved oppløsning tilfaller lokal-/fylkeslagets midler Miljøpartiet de Grønne, eller ved oppløsning av partiet den organisasjon som overtar partiets midler. Ved sammenslutning med andre lag tilfaller midlene det sammensluttede laget. Ved deling av lag tilfaller midlene de nye lagene etter årsmøtets vedtak, ved manglende vedtak vil landsstyret avgjøre fordelingen av midler.